Skip to the content

För oss på TSTgruppen är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. Vår önskan är att du alltid ska känna dig trygg i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser därför alltid till att behandla den information som du lämnar till oss på ett korrekt sätt med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Insamling

Vi samlar  in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post eller telefon. Vi samlar även in personuppgifter via portaler hos uppdragsgivare där vi är underleverantör.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer. Personuppgifter kan när kunden så begär det skickas till skatteverket för att erhålla ersättning för ROT- och RUT-avdrag.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer och underentreprenörer för flera olika tjänster. Sådana leverantör kan till exempel vara servicetekniker och installatörer. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana leverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet. Vi upprättar skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra underentreprenörer. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Andra bolag inom koncernen

Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncernen.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Gallring

Personuppgifterna lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättigheter

Du har rätt att när som helst begära ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar eller raderar uppgifter om dig. Om du önskar erhålla information om vilka personuppgifter rörande dig som behandlas av TST gruppen kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran till oss.

 

Fastlagd 2018-05-24

TST gruppen - För din säkerhets skull

Vi projekterar och installerar helhetslösningar inom larm & brand. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.